بازسازی سینه بعد از سرطان

بازسازی سینه بعد از سرطان جراحی بازسازی سینه بعد از سرطان ایجاد یک شکل جدید سینه با عمل جراحی است . این کار ممکن است بعد از خارج ساختن کل بافت سینه یا ماستکتومی و یا خارج ساختن قسمتی از بافت سینه است . شما می توانید این جراحی را همراه با خارج کردن بافت […]

بیشتر بخوانید »